Schoolbrochure en schoolreglement

tak1 kleur.jpg

1. Schooleigen opvoedingsproject


1.1   Visie
1.2   Lied “Wil je wel geloven dat het groeien gaat..”
1.3   Onze 5 waarden in beeld

2. Wie is wie ?


2.1   Contactgegevens van de school
2.2   Schoolbestuur
2.3   Personeel
2.4   L.O.C.
2.5   Schoolraad
2.6   Oudercomité en vriendenwerkgroep
2.7   Creakindo
2.8   Scholengemeenschap Kruizinga
2.9   C.L.B.
2.10 Ondersteuningsnetwerk Vlaamse Ardennen
2.11 Begeleiding vanuit het vrij onderwijs
2.12 Inspectie Basisonderwijs
2.13 Nuttige adressen3. Onderwijsregelgeving 


3.1      Engagementsverklaring tussen school en ouders
3.2      Inschrijven van leerlingen – Toelatingsvoorwaarden
3.2.1   Inschrijvingsprocedure
3.2.2   Toelatingsvoorwaarden 1ste leerjaar
3.2.3   Screening niveau onderwijstaal
3.3      Ouderlijk gezag
3.3.1   Zorg en aandacht voor elk kind
3.3.2   Neutrale houding tegenover de ouders
3.3.3   Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders
3.3.4   Co-schoolschap
3.4      Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau
3.5.     Afwezigheden
3.5.1   Gewettigde afwezigheden
3.5.2   Problematische afwezigheden
3.6      Onderwijs aan huis
3.7.     Een- of meerdaagse schooluitstappen
3.8.     Getuigschrift basisonderwijs
3.8.1   Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
3.8.2   Beroepsprocedure
3.9      Herstel- en sanctioneringsbeleid
3.9.1   Begeleidende maatregelen
3.9.2   Herstel
3.9.3   Ordemaatregelen
3.9.4   Tuchtmaatregelen
3.9.5   Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting
3.10    Bijdrageregeling
3.10.1 Verlies of beschadiging van materiaal
3.10.2 Wijze van betaling
3.10.3 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden ?
3.11.   Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
3.12.   Vrijwilligers
3.13.   Privacy
3.13.1 Welke informatie houden we over je bij ?
3.13.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
3.13.3 Publiceren van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes,…)
3.13.4 Recht op inzage, toelichting en kopie
3.14.   Klachtenregeling

4.Welzijnsbeleid


4.1    Preventie en welzijn
4.2.   Gezondheidsbeleid
4.2.1 Signaleren van besmettelijke ziekten
4.2.2. Luizen
4.2.3  Gezonde voeding - fruitdag
4.3.    Verkeersveiligheid
4.3.1  “Helm op, fluohesje aan … Zo ga ik veilig op de baan”
4.3.2. Afspraken en leefregels
4.4.    Medicatie
4.5.    Stappenplan bij ongeval of ziekte
4.6.    Verzekeringen
4.7.    Rookverbod
4.8.   Schooltoeslag
4.9.   Brandveiligheid

5.Opvolgen van leerlingen


5.1   Contacten ouders – school
5.2.  Agenda
5.3.  Huiswerkbeleid
5.4   Huiswerktoezicht
5.5.  Evalueren en rapporteren
5.6.  Leerlingenbegeleiding - Zorgbeleid
5.7.  Verwijzing naar logopedist, kinesist, revalidatie, ondersteuningsnetwerk
5.8.  Overgang 3de kleuterklas – 1ste leerjaar
5.9.  Overgang basisonderwijs – secundair onderwijs 

6.Schoolorganisatie


6.1   Dagindeling
6.2.  Voor- en naschoolse opvang
6.3.  Opvang op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen
6.4.  Leerlingenvervoer
6.5.  Middagmalen
6.6.  Fruitdag op school
6.7.  Traktatie ter gelegenheid van verjaardagen
6.8.  Tijdschriften
6.9.  Sport op school
6.10. Persoonlijke bezittingen
6.11  Eerbied voor materiaal
6.12  GIMME- het online infoplatform

7.Infobrochure Onderwijsregelgeving

volledige brochure in pdf