top of page

Medicijnattest

ziek.png

Beste ouders,                                                                                                            

 

Aangezien leerkrachten geen artsen of verpleegkundigen zijn, mogen zij op school niet zomaar medicijnen toedienen.  Dit is volgens de wet strafbaar.

Toch kan het gebeuren dat een kind medicijnen moet nemen op een tijdstip tijdens de schooluren. 

 

De leerkrachten mogen alleen maar medicijnen toedienen aan de kinderen als de ouders aan de klastitularis een schriftelijk attest overhandigen dat gehandtekend is door de ouders én de voorschrijvende arts, met vermelding 

van de nodige info i.v.m. dosering en toedieningwijze.

Zonder dit attest mag de leerkracht geen medicijnen toedienen, ook niet bij uitzondering.

Indien de periode waarbinnen het medicijn moet worden ingenomen, langer duurt dan een schooljaar, dient bij het begin van het nieuwe schooljaar een nieuw formulier te worden ingediend. 

Ook bij wijziging van therapie, termijn of medicijnen moet een nieuw formulier ingevuld worden.

De ouders ontvangen bij het begin van het schooljaar 2 blanco-documenten van het ‘Medicijnattest’,  samen met 

deze toelichting.

Indien u achteraf nog attesten nodig hebt, kunt u deze steeds op school bekomen of van de website halen bij ‘Bijlagen’ van de ‘Schoolbrochure’.

   

Indien uw kind dus medicijnen moet nemen tijdens de schooluren, bezorgt u aan de klastitularis een ingevuld

en ondertekend ‘medicijnattest’ samen met de medicijnen in de originele verpakking.  

Pas als al deze afspraken nageleefd zijn, mag de klastitularis de medicijnen toedienen.

 

Bedankt voor uw medewerking!

 

De directeur

attest medicijnen

bottom of page